home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings

Our meetings in the year 2019 are held on:

- 1st meeting: Saturday 16 March. A lecture by P. Ferdinandusse on British migrant children.
- 2nd meeting: Saturday 8 June. A lecture by Dr. B.P. Moore about Dickensand architecture.
- 3rd meeting: Saturday 14 September. Readings about the Book of Study.
- 4th meeting: Saturday 14 December. Reading by prof. Jan Lokin.


 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst 
Invitation to our next meeting


“It’s hard in the law to spile a man, I think. It’s hard enough to kill him, but it’s very hard to spile him, sir.”
“Not at all,” returned the ancient clerk. “Speak well of the law. Take care of your chest and voice, my good friend, and leave the law to take care of itself.”
(Jerry Cruncher and the Clerk in: A Tale of Two Cities)

Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons groot genoegen U uit te nodigen voor de Kerstbijeenkomst. U wordt verwacht op zaterdag 14 december om 16.00 uur in Sociëteit Trou Moet Blijcken (tel. 023-531.1474) waar zalen voor U gereserveerd zijn. Trou Moet Blijcken ligt aan de Grote Houtstraat 115 te Haarlem. Vanaf het treinstation vijftien minuten lopen. Of neem de buslijnen 2, 73 en 300 naar halte Centrum/Verwulft. Mocht u met de auto komen en slecht ter been zijn, neemt u dan contact op met de secretaris.

Ook deze avond hebben wij wederom een spreker uit eigen kring, en wel:

Prof. Jan Lokin over Rechterlijke Rituelen in de Pickwick Papers

Er wacht ons een fascinerende avond want spreker heeft zijn lezing als motto meegegeven:  “The have-his-carcase, next to the perpetual motion, is vun of the blessedest things as was ever made”. 
Welleriaanser kan het niet. Het bestuur verwacht dan ook een overweldigende opkomst want Jan Lokin is niet alleen een kenner van de wet, maar hij wordt ook binnen de internationale Dickens Fellowship als de grote kenner van de Pickwick Papers gezien; hoewel er in India soms aan hem wordt getwijfeld, maar nooit al te openlijk.
Maar er is meer deze avond, want hoewel zang en dans dreigen te ontbreken, is er wel een nieuw nummer van The Dutch Dickensian verkrijgbaar.

Na de borrel is er het diner. Voor, tijdens en erna zijn er geanimeerde tafelgesprekken, drie formele en de nodige informele tafelspeeches.

Wat betreft de betaling doen wij het dit jaar net als vorig jaar. Als u aan het diner deelneemt dan verzoeken wij u om €50,00 over te maken naar onze bankrekening: NL 77 ABNA 0407.745.173. Onder vermelding “diner” en, indien van toepassing, met de vermelding “vegetarisch”. Drankjes dienen vanzelfsprekend wel contant te worden afgerekend.
Inderdaad, het bestuur is er weer in geslaagd om de prijs gelijk te houden met de voorgaande jaren. U krijgt daarvoor een uitgelezen driegangen menu, inclusief zalengebruik, bediening en twee glazen wijn (of iets anders); en dat alles op een sfeervolle locatie. Is het zo niet duidelijk, mailt of belt u dan met de secretaris (06-466.57.432)

Yours in Fellowship, 

P. de Groot (hon. secretaris)
“It’s hard in the law to spile a man, I think. It’s hard enough to kill him, but it’s very hard to spile him, sir.”
“Not at all,” returned the ancient clerk. “Speak well of the law. Take care of your chest and voice, my good friend, and leave the law to take care of itself.”
(Jerry Cruncher and the Clerk in: A Tale of Two Cities)


Dear Dickensians,

We are happy to invite you to our Christmas meeting. You are expected on Saturday 14 December at 4 PM in association Trou moet Blijcken. (Tel. 023-531.1474) which has rooms reserved for you. Trou moet Blijckens is situated at the Grote Houtstraat 115 in Haarlem. A fifteen-minute walk from the train station; or take a bus (line 2,73 or 300) and get off at stop Verwulft. There is a parking facility behind the society: Klein Heiligland 32-34 (ring if the entrance is closed).

This evening we will again have a speaker from within our own circle, namely:

Prof. Jan Lokin about Judicial Rituals in The Pickwick Papers

A fascinating evening is awaiting us as the speaker has given his reading the motto: “The have-his-carcase, next to the perpetual motion, is vun of the blessedest things as was ever made”. It could not be more Wellerian than this. The board expects an overwhelming attendance, for Jan Lokin not only is an expert on the law, within the international Dickens Fellowship he is also regarded as a great connoisseur of The Pickwick Papers; though in India he is sometimes doubted, but never very openly.
But there is more this evening: even although song and dance threaten to lack, a new number of The Dutch Dickensian will be available.

After the drink a three-course dinner will be held. Before, during and after dinner lively table conversations will be held, including three formal and numerous informal table speeches.

With regard to payment, we do it the same as last year. If you want to participate in the dinner we request that you transfer €50.00 to our bank account NL 77 ABNA 0407.745.173. Stating “dinner” and adding “vegetarian” if applicable. Drinks naturally should be paid in cash.
Yes indeed, the board has managed to keep the price the same as the previous years. For this you get an exquisite three-course dinner, including the use of rooms, service and two glasses of wine (or something else); all of this on a stylish location. If it’s not clear this way you can e-mail or call the secretary (+31-06-466.57.432).

Yours in fellowship,

P. de Groot (hon. Secretary)