home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings


Our meetings in the year 2020 are held on:

- Saturday 19 September

- Saturday 19 December

 

 

 


 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Invitation to our next meeting

What a world of gammon and spinnage it is, though, aint’t it! (Miss Mowcher in David Copperfield)

Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons groot genoegen U uit te nodigen voor de Kerstbijeenkomst. U wordt verwacht op zaterdag 19 december om 15.00 uur in Sociëteit Trou Moet Blijcken (tel. 023-531.1474) waar zalen voor U gereserveerd zijn. Trou Moet Blijcken ligt aan de Grote Houtstraat 115 te Haarlem. Vanaf het treinstation vijftien minuten lopen. Of neem de buslijnen 2, 3 of 300 naar halte Centrum/Verwulft. Mocht u met de auto komen en slecht ter been zijn, neemt u dan contact op met de secretaris.

Ook deze avond hebben wij weer een spreker uit eigen kring, en wel:

Leonard Jacobs over Charles Dickens’ Barnaby Rudge

Velen herinneren zich hem nog van zijn Immortal Memory, uitgesproken op onze Kerstbijeenkomst in 2005, waar hij uiteindelijk aan zijn jaspanden omlaag getrokken moest worden anders zaten wij daar nu nog. Over de inhoud van zijn lezing was hij desgevraagds wel kort: “de titel spreekt voor zich”.

Maar let wel: zelfs het bestuur is het niet ontgaan dat er een pandemie heerst. Daarom zal deze bijeenkomst, als die al doorgaat, er deze keer anders uitzien dan U op onze bijeenkomsten in Trou gewend bent. Allereerst beginnen wij een uur eerder, om 15.00 uur. En omdat wij te maken hebben met een onderlinge afstand van 1,5 meter (5 foot voor de aanhangers van het Imperiale stelsel) kunnen wij alleen van de bovenverdieping gebruik maken; voor zowel de lezing, de borrel als het diner. In het gunstigste geval is er plaats voor 42 leden, maar de ontwikkelingen wijzen in de richting van een lager aantal. Aanmelding gaat dan op volgorde van binnenkomst. In geval dat de bijeenkomst niet door kan gaan, ontvangt U bericht via de email. Ja, het valt niet mee allemaal. Hard Times, indeed.

Wij zullen het zonder zang en dans moeten stellen maar er is wel een nieuw nummer van The Dutch Dickensian verkrijgbaar en ook is er voor iedereen een exemplaar van The Dutch Dickensian nummer 25 uit 1995, met daarin de eerste Nederlandse vertaling van A Christmas Carol. En natuurlijk zijn daar de geanimeerde tafelgesprekken, drie formele en de nodige informele tafelspeeches.

De systematiek is dezelfde als voorgaande jaren. U meldt U voor 16 december aan bij de secretaris en maakt € 50,00 over naar bankrekening: NL 77 ABNA 0407.745.173. Onder vermelding “diner” en, indien van toepassing, met vermelding “vegetarisch”. Drankjes dienen wel contant te worden afgerekend. Inderdaad, het bestuur is er, ook in deze moeilijke tijd weer in geslaagd om de prijs gelijk te houden met de voorgaande jaren. U krijgt daarvoor een uitgelezen driegangen menu, inclusief zalengebruik, bediening, twee glazen wijn (of iets anders) en een iconische menukaart. Dat alles op een sfeervolle locatie. Is het zo niet duidelijk, mailt of belt u dan met de secretaris (06-466.57.432). Mocht de bijeenkomst niet door kunnen gaan dan krijgt U het geld terug. Met pijn in het hart, dat wel.

Yours in Fellowship,
P. de Groot (hon. Secretaris)

What a world of gammon and spinnage it is, though, aint’t it! (Miss Mowcher in David Copperfield)


Dear Dickensians,

It’s our pleasure to invite you to our Christmas Meeting. You are expected on Saturday 19 December at 3 PM in Society Trou Moet Blijcken (tell +31(0)23-531.1474) where rooms have been reserved for you. Trouw moet Blijcken is situated at the Grote Houtstraat 115 in Haarlem. Take a fifteen minute’s walk from the central station or take a bus (2, 3 or 300) to bus stop Centrum/Verwulft. In case you are coming by car and have walking difficulties, please contact the secretary.

This evening we will have a speaker from our own circle again, namely:

Leonard Jacobs on Charles Dickens’ Barnaby Rudge

Many still remember him from his Immortal Memory, spoken at out Christmas Meeting of 2005, where he had to be pulled down by his coat tails, otherwise we still would be sitting there to this day.When asked, he was quite short about the content of his lecture: “the title speaks for itself”.

But please take note: even the board is aware that a pandemic is ruling. Therefore this meeting, if it will take place, will be different from the meetings you are used to at Trou moet Blijcken. For starters, it begins one hour earlier, at 3 PM. As we are dealing with a mutual distance of 1.5 metres (5 feet for those who adhere to the Imperial system) we can only use the top floor – for as well the lecture, the drinks and dinner. At best there is place for 42 members, but the developments point to a lower number. Registrations therefore is by chronological order of receipt. In case the meeting cannot take place, you will receive a message through email. Yes, it’s not easy at all, Hard Times indeed.We’ll have to do without song and dance but a new number of The Dutch Dickensian will be available and everybody will be given a copy of The Dutch Dickensian no. 25 from 1995, holding the first Dutch translation of A Christmas Carol. Of course there will be lively table conversations, three formal and the necessary informal table speeches.

The system is the same as previous years. You give your name to the secretary before 16 December and make a payment of € 50 to bank account nr: NL 77 ABNA 0407.745.173, mentioning ‘dinner’ and, if applicable, ‘vegetarian’. Drinks should be paid in cash, however. Indeed, the board has managed to keep prices the same as previous years, even in these difficult times. For this you will get an exquisite three-course dinner, including use of rooms, service, two glasses of wine (or something else) and an iconic menu card, all in a tasteful location. If everything is not clear, please call the secretary (06-466.57.432). In case the meeting cannot take place, your money will be returned. With a heavy heart, though.

Yours in Fellowship,
P. de Groot (hon. Secretary)