home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings

Our meetings in the year 2018 are held on:

- 1st meeting: Saturday10 March 2018 in Kraantje Lek. Reading by Dr. E.E. van der Wal.
- 2nd meeting: Saturday 9 June in Kraantje Lek. Three readings about the Book of Study, Bleak House.
-
3rd meeting: Saturday 15 September 2018.Reading about The Magic Lantern in Charles Dickens's work;
and the combination in the Dickenstheater Laren.
-
4th meeting: Saturday 15 December in Trouw Moet Blijcken. Reading by Dick Kooiman on The Haunted man and the Ghost's Bargain


 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst 
Invitation to our next meeting


As the gloom and shadow thickened behind him, in that place where it had been gathering so darkly, it took, by slow degrees – or out of it there came, by some unreal, unsubstantial process, not to be traced by any human sense – an awful likeness of himself! (The Haunted Man)

Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons groot genoegen U uit te nodigen voor de Kerstbijeenkomst. U wordt verwacht op zaterdag 15 december om 16.00 uur in Sociëteit Trou Moet Blijcken (tel. 023-531.1474) waar zalen voor U gereserveerd zijn.
Trou Moet Blijcken ligt aan de Grote Houtstraat 115 te Haarlem. Vanaf het treinstation vijftien minuten lopen. Er rijden buslijnen 2, 73 en 300 richting halte Verwulft, uitstappen aldaar. Er is parkeer gelegenheid achter de Sociëteit; Klein Heiligland 32-34 (aanbellen indien de ingang is gesloten).

Ook deze avond hebben wij een spreker uit eigen kring, en wel:  

Dr. Dick Kooiman over The Haunted Man and the Ghost’s Bargain

Dickens schreef The Haunted Man and the Ghost’s Bargain in 1848. In dit vijfde en laatste Kerstboek gaat het om de vraag: wat doen wij met onze herinneringen en – andersom – wat doen die herinneringen met ons? Met die bange vraag worstelt de hoofdpersoon in dit boek als hij op Kerstavond eenzaam bij zijn haardvuur zit.
Er wacht ons deze avond een intrigerende lezing, want The Haunted Man is een in intrigerend boek “full of ghost’s and goblins”, en het laat de goede en slechte kanten van de menselijke natuur zien.

Maar er is meer deze avond, want ook deze keer is er weer zang en dans door de familie Lokin, daarbij begeleid worden door de heer Van der Wall, ook wel bekend als de klauwende klavierleeuw.
Ook is er een nieuwe Dutch Dickensian verkrijgbaar en zullen wij eindelijk weten wat het thema is.

Na de borrel is er het diner. Voor, tijdens en erna zijn er geanimeerde tafelgesprekken, drie formele en de nodige informele tafelspeeches.

Wat betreft de betaling doen wij het dit jaar anders. Om problemen met geld opnemen bij ongure automaten te vermijden en om u niet in de rij te laten staan bij de kassa, verzoeken wij u, als u aan het diner deelneemt, € 50,00 over te maken naar onze bankrekening: NL 77 ABNA 0407.745.173. Onder vermelding “diner”. Eventueel de vermelding “vegetarisch” toevoegen. Drankjes dienen vanzelfsprekend wel contant te worden afgerekend.
Ja, inderdaad, het bestuur is er in geslaagd om de prijs gelijk te houden met vorig jaar. U krijgt daarvoor een uitgelezen driegangen menu, inclusief zalengebruik, bediening en twee glazen wijn; en dat alles op een sfeervolle locatie.
Hopelijk is het zo duidelijk, anders mailt of belt u met de secretaris (06-466.57.432)

Yours in fellowship,

P. de Groot (hon. secretaris)


As the gloom and shadow thickened behind him, in that place where it had been gathering so darkly, it took, by slow degrees – or out of it there came, by some unreal, unsubstantial process, not to be traced by any human sense – an awful likeness of himself! (The Haunted Man)

Dear Dickensians,

We are happy to invite you to our Christmas meeting. You are expected on Saturday 15 December at 4 PM in association Trou moet Blijcken. (Tel. 023-531.1474) which has rooms reserved for you.
Trou moet Blijckens is situated at the Grote Houtstraat 115 in Haarlem. A fifteen-minute walk from the train station, or take a bus (line 2,73 or 300) and get off at stop Verwulft. There is a parking facility behind the society: Klein Heiligland 32-34 (ring if the entrance is closed).

Also on this evening we will have a speaker from within our own circle, being:

Dr. Dick Kooiman on The Haunted Man and the Ghost’s Bargain

Dickens wrote The Haunted Man and the Ghost’s Bargain in 1848. In this fifth and last Christmas book the central question is: what do we do with our memories and – conversely- what do our memories do with us? It is this anxious question the protagonist of this book struggles with as he sits lonely by his fireplace on Christmas Eve.
An intriguing reading awaits us this evening, for The Haunted Man is an intriguing book “full of ghosts and goblins”, and it shows the good and bad sides of human nature.

But there is more this evening: for also this time there will be song and dance performed by the Lokin family, who are accompanied by mr. van der Wall, also known as the clawing keyboard lion.
A new Dutch Dickensian will be available as well, so we will finally know what the theme is.

After the drink a three-course dinner will be held. Before, during and after dinner there will be lively table conversations, including three formal and numerous informal table speeches.

With regard to payment, we do it differently this year. To avoid problems with having to withdraw money at forbidding cash machines and to prevent lining up for the checkout, we request that, if you want to participate in the dinner, you transfer € 50.00 to our bank account NL 77 ABNA0407.745.173. Stating “dinner” and optionally adding “vegetarian”. Drinks should naturally be paid in cash.
Yes indeed, the board has managed to keep the price the same as last year. For this you get an exquisite three-course dinner, icluding the use of rooms, service and two glasses of wine; and all this on a stylish location.
Hopefully it’s clear this way, if not you can mail ar call with the secretary (+31-06-466.57.432).

Yours in fellowship,

P. de Groot (hon. Secretary)