Recensie The Old Curiosity Shop/ Review The Old Curiosity Shop
Dickenstheater Laren


Op de foto van links naar rechts Else Flim, Emmy Strik, wethouder Karin van Hunnik en Aad Kok -
On the photo from left to right Else Flim, Emmy Strik, Alderman Karin van Hunnik and Adrian KokRecensie Leo Janssen


Première De Zwerftocht van Little Nell / The Old Curiosity Shop in het Dickenstheater Laren
10 november 2019

Een Dickens roman in één middag

11 nov 2019- Gisterenmiddag was er in het Dickenstheater aan de PC van den Brinkweg een meer dan voortreffelijke 'marathonvoorstelling' waarin een 4 uur durende première - twee pauzes- van de Dickens-reading mét Laterna Magica (toverlantaarn): The Old Curiosity Shop, in een bewerking van dramaturge Else Flim getiteld De zwerftocht van Little Nell en voor het voetlicht gebracht door acteur Aad Kok. De voorstelling wordt deze maand nog eenmaal gespeeld. Het maakt de bewondering alleen maar groter voor dit Larense echtpaar dat hun ziel & zaligheid heeft 'verpand' aan de grote Victoriaanse schrijver. De bewerking van de oorspronkelijke roman die 715 pagina's telt (in kleine letters!) terug te brengen tot 48 A4’tjes is bepaald geen sinecure, omdat Dickens in bijna elke zin van zijn romans wel iets laat gebeuren. Een voortreffelijke prestatie is het dan ook dat Flims inkorting geen enkel effect heeft gehad op de sfeer zoals Dickens die in zijn boeken weet op te roepen. (Terwijl iedereen zo’n beetje aan het strand lag te puffen de afgelopen zomer, hoorde ik dat Else Flim - met een enigszins verkoelende ventilator - maanden bezig is geweest met Dickens’ vierde roman. Daarnaast moet het een gigantisch werk zijn geweest de antieke glaslantaarnplaten erbij te zoeken). Charles Dickens’ The Old Curiosity Shop, verscheen als feuilleton in het door hemzelf opgerichte en geredigeerde weekblad Master Humphrey’s Clock. Het eerste nummer kwam uit op 4 april 1840. De voorstelling vertelt het verhaal van de dertienjarige Nelly Trent en haar grootvader, de al enigszins dementerende eigenaar van de in de titel vermelde Londense antiquiteitenwinkel. De oude man leent regelmatig aanzienlijke sommen geld van de sinistere dwergachtige geldschieter en huisjesmelker Daniel Quilp. Met dit geld bezoekt hij ’s nachts speelholen waar hij het vergokt met kaarten. De winst is bestemd voor zijn geliefde enige kleindochter, maar natuurlijk verliest hij steeds. Een en ander leidt tot allerlei verwikkelingen door Dickens altijd met ‘cliffhangers’ verweven zodat het verhaal altijd spannend blijft. Niet in de laatste plaats ook door de acteerprestatie van Aad Kok die een voortreffelijke Dickens neerzet. Gezien het enthousiasme en applaus van het publiek was het een bijzondere middag in het kleinste theatertje van Laren. Bijzonder was ook dat de wethouder van Cultuur Karin van Hunnik aanwezig was en Emmy Strik initiatiefneemster van het Dickens Festijn en oprichtster / directeur van het Dickenskabinet in Deventer. In de pauzes was blogschrijfster Josephine aanwezig met haar nieuwe boek Aan tafel met Charles Dickens, huiselijke recepten uit de negentiende eeuw. (www.myinnervictorian.nl
17 november is de tweede en laatste voorstelling van De zwerftocht van Little Nell. In het Dickenstheater. Gaat dat zien!
Voor meer informatie http://www.dickenstheater.nl 
Zondag 15 en zondag 22 en donderdag 26 december (2e Kerstdag) 2019, aanvang 14.00 uur Dickenstheater Laren, met De aardige ober en ik uit David Copperfield en natuurlijk Scrooge uit A Christmas Carol. Entree €15,00 incl. koffie, thee, frisdrank in de pauze. Plaatsen reserveren via: dickens@ziggo.nl of 035 8872376

Er zijn nog enkele stoelen vrij op 2e Kerstdag 2019 

(Recensent Leo Janssen was creatief directeur van Endemol, bedenker van ruim zestig televisieprogramma’s, oud- Wethouder Cultuur, is schrijver en uitgever en organisator van culturele evenementen o.a. het Weihnachtsoratorium en de Matthäus Passion.)

 

 

 


Review Leo Janssen

Premiere The Wanderings of Little Nell / The Old Curiosity Shop, Dickenstheatre Laren
10th november 2019

A Dickens novel in one afternoon


Nov. 11 -Sunday afternoon there was a more than excellent 'marathon show' in the Dickenstheater on the PC van den Brinkweg in which a 4-hour premiere -two intermissions- of the Dickens reading with Laterna Magica (magic lantern): The Old Curiosity Shop, in an adaptation of dramaturge Else Flim entitled The wanderings of Little Nell and brought by actor Adrian Kok. The show will be played once again this month.
It only increases admiration for this Laren couple who have 'pledged' their heart and soul to the great Victorian writer. Reducing the adaptation of the original novel, which has 715 pages (in small print!) to 48 A4 pages, is certainly no easy task, since Dickens lets something happen in almost every sentence of his novels. It’s an excellent achievement that Flim's  adaptation has had no effect whatsoever on the atmosphere that Dickens manages to evoke in his books. (While everyone was pretty much puffing on the beach last summer, I heard that Else Flim - with a somewhat cooling fan - has been busy for months with Dickens' fourth novel). Charles Dickens’s The Old Curiosity Shop, appeared as a serial in his own weekly magazine Master Humphrey’s Clock. The first issue came out on April 4, 1840. The show tells the story of thirteen-year-old Nelly Trent and her grandfather, the somewhat demented owner of the London antique shop mentioned in the title. The old man regularly borrows considerable sums of money from the sinister dwarfish lender and slum-landlord Daniel Quilp. With this money he visits gambling dens at night where he gambles with cards. The profit is intended for his beloved only granddaughter, but of course he keeps losing.
All this leads to all kinds of complications whilst Dickens novels are interwoven with "cliffhangers" so that the story always remains exciting.
Above all, must be mentioned the acting performance of Adrian Kok who puts down an excellent Dickens. Given the enthusiasm and applause of the audience, it was a special afternoon in the smallest theatre in Laren. It was also special that the Alderman of Culture Karin van Hunnik was present and Emmy Strik the initiator of the Deventer Dickens Festival and founder / director of the Dickens cabinet in Deventer.
During the breaks blog writer Josephine was present with her new book: Dinner with Charles Dickens, domestic recipes from the nineteenth century. (www.myinnervictorian.nl)
November 17th  is the second and last show of The wanderings of Little Nell. In the Dickenstheater.
For more information http://www.dickenstheater.nl.Go and see, run!
Sunday 15 and Sunday 22 and Thursday 26 December (Boxing Day) 2019, starting at 2 p.m. Dickenstheater Laren, with The friendly waiter and I from David Copperfield and of course Scrooge from A Christmas Carol. Admission €15.00 incl. Coffee, tea, soda during the break. Reserve seats via: dickens@ziggo.nl or 035 8872376

There are still some seats available on 26 December 2019

(Review by Leo Janssen. Leo Janssen was former Alderman for Culture and the creative director of Endemol Television, created more than 60 television programs, he is an author and publisher and he staged cultural events like the Weihnachtsoratorium and the Matthäus Passion.)